08.06.2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI – NR. 361 – PARTEA I – MARTI 29 MAI 2012

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

377. – Hotarare pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea in domeniul comunicatiilor si societatii informationale, semnat la Skopje la 27 mai 2010

- Memorandum de intelegere intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea in domeniul comunicatiilor si societatii informationale

 

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARASTE

pentru aprobarea Memorandumului de intelegere

dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia

privind cooperarea in domeniul comunicatiilor

si societatii informationale, semnat la Skopje la 27 mai 2010

 

            In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele

 

            Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

            Art. 1 – Se aproba Memorandumul de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea in domeniul comunicatiilor si societatii informationale, semnat la Skopje la 27 mai 2010, denumit in continuare memorandum

            Art. 2 – Activitatile de cooperare prevazute in memorandum se vor finanta din bugetul anual aprobat Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RAZVAN UNGUREANU

 

                                                                                    Contrasemneaza:

                                                                                                                 Ministrul comunicatiilor

                                                                                                               si societatii informationale,

                                                                                                                Razvan Mustea-Serban

                                                                                                               Ministrul afacerilor externe,

                                                                                                                  Cristian Diaconescu

                                                                                                            p. Ministrul finantelor publice

                                                                                                                  Gheorghe Gherghina

                                                                                                                      secretar de stat

 

Bucuresti, 24 aprilie 2012

Nr. 377

 

MEMORANDUM DE INTELEGERE

Intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia

privind cooperarea in domeniul comunicatiilor si societatii informationale

 

            Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia, denumite in continuare parti,

            avand in vedere dezvoltarea pozitiva a relatiilor dintre Romania si Republica Macedonia, consolidate prin vizite la nivel inalt, care confirma interesul comun in vederea promovarii raporturilor stranse in domeniul comunicatiilor si societatii informationale,

            avand in vedere ca ambele parti vor promova furnizarea tehnologiei si a serviciilor in sectorul IT si intentioneaza sa creeze un parteneriat in sectorul comunicatiilor si societatii informationale,

            recunoscand nevoia de a promova legaturi semnificative in sectorul comunicatiilor si societatii informationale, avand in vedere capacitatile si oportunitatile din acest sector ale celor doua parti,

            recunoscand existenta potentialului pentru efectuarea de schimburi intense intre cele doua tari in sectorul comunicatiilor si societatii informationale

            avand interese comune in cresterea investitiilor, sporirea investitiilor, initiativelor si pietelor aferente sectorului comunicatiilor si societatii informationale si

            intentionand sa implementeze un program de cooperare in domeniul comunicatiilor si societatii informationale, cu scopul de a dezvolta parteneriate de afaceri intre cele doua parti,

            au incheiat urmatorul memorandum de intelegere:

 

ARTICOLUL 1

 

Obiectivele cooperarii

 

            (1) Obiectul prezentului memorandum de intelegere (denumit in continuare memorandum) este de a stabili relatii de cooperare intre cele doua parti, in vederea concentrarii eforturilor comune si a resurselor tehnice, financiare si umane avand ca finalitate dezvoltarea cooperarii tehnologice si a activitatilor inovative, precum si a serviciilor loegate de acordarea de asistenta, consultanta si instruire tehnica in vederea formarii de resurse umane specializate in domeniul comunicatiilor si societatii informationale.

 

ARTICOLUL 2

 

Domeniile de cooperare

 

            (1) Principalele domenii de cooperare intre cele doua parti, fara a fi limitate la acestea sunt urmatoarele:

            a) schimbul de date in domeniul reglementarilor, standardizarii si al conventiilor internationale relevante in domeniul comunicatiilor si societatii informationale, precum si in cel al tehnologiilor si mijloacelor tehnice noi;

            b) stimularea investitiilor in cele doua tari in domeniul comunicatiilor si societatii informationale;

            c) dezvoltarea, pe baza proiectelor colective, a grupurilor de lucru comune in domeniul comunicatiilor si societatii informationale, in fiecare din cele doua tari sau in terte tari, in conditii acceptate de comun acord;

            d) sprijinirea companiilor interesate din cele doua tari in activitatea lor de parteneriat;

            e) pregatirea in domeniul comunicatiilor si societatii informationale;

            f) dezvoltarea resurselor umane in domeniul educatiei IT si al educatiei bazate pe IT;

            g) organizarea si facilitarea participarii la seminare, conferinte, forumuri comune, evenimente si targuri internationale organizate de fiecare din cele doua tari;

            h) informarea si identificarea schimbului de date necesar pentru serviciile electronice (e-Services, e-Visa, e-commerce) si de securitate informatica;

            i) sprijinrea comuna in cadrul organizatiilor internationale, atunci cand interesele nationale ale celor doua tari coincid.

            (2) Activitatile specifice de interes comun vor fi desfasurate in cadrul stabilit de prezentul memorandum si vor fi reglementate prin intelegeri specifice. In aceste intelegeri, aspectele referitoare la cheltuieli si investitii, confidentialitate, proprietate intelectuala, precum si toate detaliile care vor asigura o intelegere clara a provenientei si modului de utilizare a resurselor si beneficiilor ambelor parti vor fi specificate.

            In timpul activitatilor desfasurate de catre organele competente, limba engleza va fi utilizata drept limba de lucru.

 

 

ARTICOLUL 3

 

Fonduri si resurse

 

            (1) Desfasurarea de activitati de cooperare in conformitate cu prezentul memorandum va fi conditionata de existenta resurselor de finantare, precum si a altor resurse ale partilor.

            (2) Costurile activitatilor de cooperare vor fi suportate intr-o modalitate ce va fi ulterior convenita.

 

 

ARTICOLUL 4

 

Aplicarea memorandumului

 

            (1) Prezentul memorandum va fi implementat de catre un comitet de coordonare compus din reprezentanti ai ambelor parti si a carui structura va fi stabilita la o data ulterioara. Acest comitet va fi infiintat in termen de o (1) luna de la data intrarii in vigoare a prezentului memorandum.

            (2) Comitetul va fi responsabil cu definirea metodologiilor, mecanismelor si procedurilor pentru dezvoltarea activitatilor stabilite prin prezentul memorandum, inclusiv fezabilitatea si cerintele financiare. Comitetul se va intruni cel putin o data pe an, alternativ in Romania si in Republica Macedonia, in functie de acordul dintre parti.

 

 

ARTICOLUL 5

 

Drepturile de proprietate intelectuala

 

            Drepturile de proprietate intelectuala rezultate din proiectele realizate in temeiul prezentului memorandum vor fi convenite distinct, prin acte aditionale, incheiate la data initierii fiecarui proiect bilateral.

 

 

ARTICOLUL 6

 

Confidentialitatea informatiilor

 

Niciuna dintre parti nu va dezvalui sau distibui unui tert informatii confidentiale furnizate de cealalta parte in cursul desfasurarii activitatilor de cooperare conform prezentului memorandum, cu exceptia permisiunii scrise din partea celeilalte parti si in limitele acestei permisiuni sau in conformitate cu prevederile legale.

 

 

ARTICOLUL 7

 

Intrarea in vigoare si valabilitatea

 

            (1) Prezentul memorandum de intelegere va intra in vigoare la data ultimei notificari prin care partile isi vor comunica indeplinirea procedurilor legale interne privind intrarea in vigoare si va fi prelungit automat pe noi perioade de cate patru (4) ani daca niciuna din parti nu il denunta.

            (2) Fiecare parte poate denunta memorandumul prin notficare scrisa catre cealalta parte prin cai diplomatice. In acest caz, memorandumul de intelegere isi va inceta valabilitatea dupa trei (3) luni de la data notei scrise de denuntare transmise celeilalte parti.

 

ARTICOLUL 8

 

Amendamente

 

(1)     Prezentul memorandum poate fi amendat prin acordul scris al ambelor parti.

(2)     Amendamentele acestui memorandum vor intra in vigoare in conformitate cu prevederile

art. 7 paragraful (1).

 

ARTICOLUL 9

 

Clauze finale

 

            Dispozitiile prezentului memorandum nu afecteaza drepturile si obligatiile partilor ce decurg din alte acorduri internationale incheiate. Aplicarea prezentului memorandum nu aduce atingere obligatiilor Romaniei ca stat membru al Uniunii Europene. Prezentul memorandum nu poate fi interpretat sau invocat astfel incat sa anuleze ori sa afecteze obligatiile ce decurg din orice alt acord incheiat intre Comunitatea Europeana sau Comunitatea Europeana si statele membre, pe de o parte, si Republica Macedonia, pe de alta parte.

 

Drept care, reprezentantii deplin autorizati ai partilor au semnat prezentul memorandum de intelegere.

Semnat la Skopje la data de 27 mai 2010, in doua exemplare orginale, fiecare in limbile romana, macedoneana si engleza, toate textele fiind egal autentice. In caz de divergente in interpretare, textul in limba engleza va prevala.

 

Pentru Guvernul Romaniei,                                             Pentru Guvernul Republicii Macedonia

            Bogdan Mazuru,                                                                      Pavle Sazdov

             secretar de stat in cadrul                                                                 secretar de stat in cadrul    

       Ministerului Afacerilor Externe                                              Ministerului Societatii Informationale